Photofairs Shanghai

Column:2015 Time:2015-09-10

Artists: RongRong&inri, Gu Changwei, Feng Yan
Ren Hang, Zhang Kechun, Cai Dondong, Li Jun
Daido Moriyama, Hisaji Hara, Ken Kitano


2017.09.10-13  
     ——————————————
Shanghai Exhibition Center  
Middle Yanan Road,near Tongren Road——————————————
Spot:A01