Photofairs Shanghai

Column:2016 Time:2017-10-12

Artist:RongRong&inri, Luo Bonian, Yang Fudong
Zhang Kechun, Zhang Jin, Zhu Lanqing
Eikoh Hosoe, Tomatsu Shomei,Nobuyoshi Araki,
Daido Moriyama

Tadao Ando,
      Elliot Hewitt, Sarah Moon2016.09.08-11  
Shanghai Exhibition Center  
Middle Yanan Road,near Tongren Road 
Spot:C13